Privatumo politika

Internetinės parduotuvės www.prekesvasarai.lt (Prekės vasarai) privatumo politika


I. Bendrosios nuostatos


1.   Ši Privatumo politika reglamentuoja elektroninės parduotuvės (toliau – PREKĖS VASARAI) ir jos Kliento (toliau – Pirkėjas) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.


2.  Ši privatumo politika reglamentuoja pagrindinius principus ir tvarką, kuria remdamasi PREKĖS VASARAI tvarko Pirkėjo asmens duomenis.


3.   Pirkėjo asmeninių duomenų tvarkymą nustato LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą.


4.   Naudotis PREKĖS VASARAI paslaugomis gali:


4.1. visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;


4.2. nepilnamečiai nuo penkiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija;


4.3. juridiniai asmenys;


4.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.


II. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas


5.   PREKĖS VASARAI gerbia kiekvieno Pirkėjo teisę į privatumą. Pirkėjo asmens duomenys renkami ir tvarkomi tam, kad:


5.1. apdorotume Pirkėjo prekių užsakymus;


5.2. išrašytume finansinius dokumentus;


5.3. išspręstume problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;


5.4. įvykdytume kitus sutartinius įsipareigojimus.


6.   Registracijos e-parduotuvėje metu Pirkėjas privalo pateikti išsamius, suprantamus ir teisingus asmens duomenis.


6.1. Pirkėjo duomenų saugojimo terminas sistemoje dvylika mėnesių nuo registracijos datos.


6.2. Pirkėjo duomenų saugojimo terminas gali būti nutrauktas anksčiau, juos ištrinant iš sistemos atsiuntus prašymą iš to paties elektroninio pašto su kuriuo Pirkėjas registravosi sistemoje.


7.   PREKĖS VASARAI gali statistiniais tikslais naudoti su Pirkėjo tiesiogiai nesusijusius duomenis, t.y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Pirkėjo asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.


III. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims


8.   PREKĖS VASARAI pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims tik:


8.1. šio dokumento 5.3. punkte minimiems tikslams įgyvendinti;


8.2. Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.


IV. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas


9.   Pirkėjas turi teisę keisti ir atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.


10. PREKĖS VASARAI turi turėti išsamią ir atnaujintą informaciją apie Pirkėją, kad galėtume efektyviai vykdyti Pirkėjo reikalavimus.


V. Asmens duomenų tvarkymas


11.   Pirkėjas sutinka, kad asmens duomenys, kuriuos jis savo noru pateikia registracijos formoje, būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis.


VI. Taisyklių keitimas


12.   Mes turime teisę iš dalies ar visiškai pakeisti "Privatumo politiką" apie tai pranešdami Pirkėjams PREKĖS VASARAI .